Naar inhoud

Overwelven van onbevaarbare waterlopen

De procedure voor het bekomen van een machtiging verloopt als volgt:

 • Het dossier wordt ingediend bij het gemeentebestuur, samen met volgende documenten:
  • het formulier 'Aanvraag wijziging aan waterlopen';
  • een gemotiveerde brief over de uit te voeren werken;
  • 6 uittreksels uit de plannen van de Atlas der onbevaarbare waterlopen 1877 of 1950 (te verkrijgen bij de dienst Infrastructuur).
   Met aanduiding van de plaats van de uit te voeren werken (in het rood), de gewenste lengte  en de aard van de werken;
  • een uittreksel uit de beschrijvende tabel van de waterloop ter hoogte van de aangevraagde wijziging;
  • een uittreksel uit het kadastraal plan met situering van de wijziging (te verkrijgen bij het ministerie van Financiën, administratie van het Kadaster, directie Oost-Vlaanderen, gewestelijke directie, Savaanstraat 11 bus 7, 9000 Gent, tel. 09 266 22 34).

 • Het gemeentebestuur doet het nodige voor het starten van het openbaar onderzoek. Gedurende dit onderzoek, dat 20 kalenderdagen duurt, kunnen de belanghebbende personen, liefst schriftelijk, hun bezwaar indienen tegen de geplande werken.

 • Er wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke MINA-raad en de betreffende polderbesturen.

 • Het college van burgemeester en schepenen geeft advies.
 • Het volledige dossier wordt overgemaakt aan het provinciebestuur.

 • Er wordt een plaatsbezoek gebracht door een vertegenwoordiger van de dienst Wegen en waterlopen van de provincie en hierna wordt het volledige dossier voorgelegd aan de bestendige deputatie, die de machtiging al dan niet verleent.

 • Het provinciebestuur brengt de aanvrager en de gemeente op de hoogte van zijn beslissing.

 • Tegen de beslissing van de bestendige deputatie kan beroep worden aangetekend. Zie hiervoor onder www.oost-vlaanderen.be.
Meer informatie