Naar inhoud

Wilsverklaring --> Euthanasie

Wat is euthanasie?

Sommige mensen willen hun leven niet rekken als het nog slechts bestaat uit pijn, aftakeling en hulpeloosheid. Ze wensen dan ook zelf de beslissing te nemen om er een einde te aan maken. Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen, door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek. 

Wie kan een wilsverklaring laten registeren?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Hoe kan ik een wilsverklaring laten registeren?

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen.

De ambtenaar van de cel Bevolking kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2003.

Waar kan ik een aangifteformulier bekomen?

De cel Bevolking heeft blanco aangifteformulieren. U kan het formulier ook downloaden via onderstaande link.

Hoelang is mijn wilsverklaring geldig?

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien u nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

Waar wordt mijn wilsverklaring van euthanasie bewaard?

De wilsverklaring wordt alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geregistreerd. De ambtenaar van de cel Bevolking registreert uw verklaring via de beveiligde webtoepassing "Euthanasie", bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra uw wilsverklaring is geregistreerd ontvangt u een ontvangstbewijs.

Wettelijke kader

  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, Art. 4. de wilsverklaring;
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken;
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de dienst van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

Alle documenten en informatie over euthanasie (FAQ, wetgeving, formulier, enz.) kunt u terugvinden op www.euthanasiewilsverklaring.be .