Naar inhoud

Sportraad

De sportraad adviseert het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid. Het gemeentebestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen.

Historiek
De gemeentelijke sportraad werd opgericht in 1978. In de beginjaren werd, bij gebrek aan een sportdienst, vooral aandacht besteed aan het organiseren van manifestaties en activiteiten. (bv spel zonder grenzen...)
De midden de jaren 80 opgerichte sportdienst nam de organisatie ervan over en het bestuur van de sportraad viel uit elkaar. Een nieuw gekozen sportraad onder leiding van Maurits Osselaer legde de nadruk meer op het formuleren van adviezen naar het beleid toe.
Onder impuls van voorzitter Maurits Osselaer zagen twee belangrijke publicaties het licht:

een sportgids en
een grootschalig onderzoek naar het sportgedrag van de Wetterse jeugd.
Vandaag is Luc Ogiers voorzitter van de sportraad. De sportraad streeft nu naar een evenwicht tussen het adviesorgaan (sportraad), het beleid (gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen) en de dagelijkse werking (de sportdienst).

Lidmaatschap
De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Het bestuur betrekt in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen. Van de sportraad zijn lid:


de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied;
deskundigen inzake sport.
De gemeenteraadsleden kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen van sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen. De sportfunctionarissen volgen de vergaderingen als waarnemers.

Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.
Clubs die nog geen lid zijn van de sportraad kunnen een aanvraag doen bij de voorzitter van de sportraad: Luc Ogiers, Vijverstraat, 16 9230 Wetteren.