Naar inhoud

Gewenste verkeersstructuur

Het autoverkeer

 • De primaire ontsluiting van het autoverkeer verloopt via de Zuidlaan en de Oosterzelesteenweg naar de E40.
 • De doorstroming vanaf Wetteren richting E40 dient te worden verbeterd, zowel ter hoogte van het Bourgondisch Kruis als het op- en afrittencomplex E40.
 • Zuidlaan en Noordlaan worden met elkaar verbonden, zodat doorgaand verkeer niet meer door het centrum moet. Daarna wordt de overweg op Overbeke opgeheven. Het stuk van de Zuidlaan tussen het Molenhoekje en de IJzeren brug wordt een groene boulevard met meer oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
 • Het centrum wordt autoluwer: het doorgaand verkeer wordt bemoeilijkt, het langparkeren ontmoedigd.

Openbaar vervoer

 • De stationsomgeving wordt opgewaardeerd.
 • Op congestiegevoelige locaties kan verkeerslichtenbeïnvloeding voor het openbaar vervoer toegepast worden.

Fietsnetwerk

 • Parallel met de Oosterzelesteenweg en de Zuidlaan wordt een alternatieve fietsroute aangelegd richting centrum. Aparte fietsbruggen over E40 en spoorweg helpen het conflict tussen fiets- en autoverkeer oplossen.
 • Er wordt een veilig, fijnmazig en aantrekkelijk fietsroutenetwerk uitgebouwd.
  • In een eerste fase zullen snelle fietsverbindingen gerealiseerd worden (het zogenaamde bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) langs de spoorweg en de Schelde.
  • Parallel daarmee zullen langs bestaande wegen alternatieve routes bewegwijzerd worden, waar sociale veiligheid op elk moment van de dag kan verzekerd worden.
  • Ten slotte zullen langs de routes voor het autoverkeer, functionele fietsroutes aangelegd worden.
 • Het netwerk kan nog verfijnd worden met lokale routes die al voorgesteld zijn in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het provinciaal fietsnetwerk en ook een doorsteek door het Kalkense meersengebied is gepland.
 • Langs de rechteroever van de Schelde wordt een recreatief-functionele fietsroute aangelegd.
 • Veel woonstraten worden zone 30-gebied, zodat het ook daar veilig fietsen zal zijn.
 • Alle fietsroutes worden bewegwijzerd en er worden fietsenstallingen ingepland.

Verblijfsgebieden

 • Het gebied tussen de Schelde en de ‘binnenstedelijk verkeersas’ (Nieuwstraat – Jan Broeckaertlaan – Warandelaan – Achttien Augustuslaan) wordt als zone 30 ingericht.
  Het deel van de Zuidlaan aansluitend bij het centrum, wordt een groene boulevard met meer oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Nieuwe oversteekplaatsen over de spoorweg en de Schelde moeten de barrièrewerking ervan wegwerken.
 • Ook buiten het centrum komen zone 30-gebieden. Enkele voorbeelden: de Gentsesteenweg op Overbeke, Massemen dorp, de dorpskern van Ten Ede…
 • Een aantal doortochten worden heringericht om de verkeersveiligheid en –leefbaarheid te verhogen. Enkele voorbeelden: de Brusselsesteenweg in Kwatrecht, de Westremstraat in Westrem, de Noordlaan en de Koningin Astridlaan…
 • De leefbaarheid van de schoolomgevingen wordt verbeterd: beperking snelheid, voorrang voor voetgangers, parkeerverbod voor de schoolpoort…