Naar inhoud

Watertoets

Iedere stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunning dient de Watertoets te doorstaan. De watertoets geeft aan in welke mate de voorgenomen ruimtelijke ingreep gevolgen zal hebben op de waterhuishouding. Het uitgangspunt is dat hemelwater zoveel mogelijk moet hergebruikt worden. Is hergebruik niet mogelijk of is de op te vangen hoeveelheid veel te groot, dan moet nagegaan worden of het hemelwater op het eigen terrein kan geïnfiltreerd worden in de bodem. Is infiltratie niet mogelijk, dan kan geopteerd worden voor buffering van hemelwater en vertraagd afvoeren ervan naar een waterloop.

Om de dienst Stedenbouw en ruimtelijke ordening en de dienst Leefmilieu toe te laten de dossiers met kennis van zaken te beoordelen, is het noodzakelijk om bij elke vergunningsaanvraag een bijkomende beschrijving te voegen, waarin moet vermeld worden welke invloed het geplande project zal hebben op het watersysteem en hoe het project de watertoets doorstaat.

Voor bouwprojecten betekent dit in de meeste gevallen een toelichting bij de ingevulde aanstiplijst hemelwater of m.a.w. een duidelijke beschrijving van de manier waarop het hemelwater afgevoerd wordt en naar welke waterloop dit zal gebeuren. Bovendien moet op de plannen bijkomende (verharde of dak)oppervlaktes duidelijk vermeld worden, evenals de gekozen hemelwaterbehandeling.

Ook aanvragen voor terreinwerken (reliëfwijziging, vegetatiewijziging…) moeten deze gegevens vermelden aangezien dergelijke werken een grote invloed hebben op de afvoer van hemelwater.

Op de dienst Stedenbouw en ruimtelijke ordening ligt een uitgebreide toelichting ter beschikking van de architecten en andere geïnteresseerde particulieren.

Meer info

www.watertoets.be