Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning

Aanplakking sted. vergunning

Inlichtingen

Voor u aan een belangrijk project begint zoals bouwen of verbouwen, laat u zich beter goed informeren. Op deze website kan u al heel wat informatie vinden betreffende de dossiersamenstelling, verschillende procedures e.d. Indien u nog verdere inlichtingen wenst kan u dit nagaan aan het loket van de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

U krijgt meteen een antwoord op volgende vragen:

  • Is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de werken die ik wens uit te voeren?
  • Is daarvoor medewerking van een architect nodig?
  • Hoe moet ik een dossier samenstellen?
  • Welke regelgeving is voor mij van belang?
  • Wat is de bestemming van een perceel en/of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan voor dit perceel?
  • Welke procedure dient gevolgd te worden?
  • Welke formulieren zijn nodig en in hoeveel exemplaren?

Wil je weten of er een stedenbouwkundige vergunning nodig is? Dan kan je op afspraak bij de deskundigen Stedenbouw langskomen of kan je al een kijkje nemen op de website van Ruimte Vlaanderen. Informatie over de watertoets vind je op www.watertoets.be


U maakt een plan

Wanneer het nodig is om met een architect te werken, dan neemt u contact op met een architect die voor u de plannen maakt.
Wanneer geen architect nodig is, mag u zelf of iemand anders de plannen tekenen.

Bespreken van een aanvraagdossier

Indien u reeds een concreet voorontwerp hebt, en  zou willen weten of dit ontwerp kans maakt op een vergunning kan u uw ontwerp voorbespreken op de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Zowel voor de voorbespreking van een aanvraagdossier als voor informatie over de stand van zaken van het dossier tijdens de behandelingsfase, kan je terecht bij de dienst Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Een afspraak kan vastgelegd worden op dinsdag (9u-12u en 17u-20u) en woensdagvoormiddag (9u-12u).

Let op: De voorbespreking is geen garantie op een latere goedkeuring van de aanvraag.

Indienen van een aanvraagdossier

Het bouwdossier moet worden ingediend bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de gemeente waar de werken worden uitgevoerd. Je kan het bouwdossier persoonlijk bezorgen of met een aangetekend schrijven (t.a.v. College van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9230 Wetteren).
De nodige formulieren kan je op de dienst bekomen. Als de aanvraag volledig is, wordt binnen de 14 dagen (termijn van orde) een ontvankelijkheids- en volledigheidsattest opgestuurd.

De samenstelling van het dossier gebeurt volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004.

Na het nazicht op volledigheid door de administratie wordt het dossier geregistreerd. De medewerkers gaan ook na of een openbaar onderzoek dient te gebeuren a.d.h.v. het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken van 5 mei 2000.
De medewerker duidt de aan te schrijven adviesinstanties aan en start, indien nodig, het openbaar onderzoek.

Termijn van behandeling

Het dossier wordt vervolgens overgemaakt aan de stedenbouwkundig ambtenaar voor de verdere behandeling.
De behandelingstermijn varieert naargelang de procedure. Een stedenbouwkundige aanvraag zonder openbaar onderzoek dient ten laatste de 75e dag na de volledigheidsverklaring behandeld te zijn. Een stedenbouwkundige aanvraag met openbaar onderzoek dient ten laatste de 105e dag na de volledigheidsverklaring behandeld te zijn. 

Beroep

Als een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt (weigeringsbesluit), dan kan je hiertegen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie. Op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening kan je alle inlichtingen krijgen over termijnen en procedures.

Wanneer mag u beginnen?

Er dient rekening te worden gehouden dat een derde, een adviesinstantie en de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar beroep kunnen aantekenen bij de Deputatie tegen de goedkeuring/vergunning. Indien u binnen 36 dagen na de 1e dag van de aanplakking geen melding van een beroep hebt ontvangen, dan is de vergunning uitvoerbaar.

Bij uw vergunning wordt een formulier gevoegd om de aanvangsdatum mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen. U dient dit formulier voor de aanvang in te dienen op de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Een stedenbouwkundige vergunning vervalt als

  • de vergunninghouder niet daadwerkelijk met de verwezenlijking van de vergunning van start is gegaan binnen de twee jaar na afgifte van de vergunning;
  • de werken gedurende meer dan twee jaar onderbroken zijn of – als het om gebouwen gaat – het gebouw niet winddicht is gemaakt binnen de drie jaar na de aanvang van de werken.

Formulieren

Bij 'dossiersamenstelling' vindt u de verschillende formulieren die nodig zijn om een stedenbouwkundige aanvraag in te dienen.
U vindt er ook verschillende voorbeelddossiers terug die u aantonen hoe een dossier best wordt samengesteld.

Meer info

www.oost-vlaanderen.be