Naar inhoud

Buurtwegen

Een buurtweg is een weg met een openbare erfdienstbaarheid. Meestal is de eigendom privaat, maar is er een publiek recht van doorgang. Buurtwegen zijn meestal landelijke verbindingswegen zoals de voetwegen, kerkwegels en veldwegen.

Er kunnen wijzigingen aangebracht worden aan de buurtwegen, maar dit is slechts verantwoord omwille van het algemeen nut. Vele buurtwegen hebben een recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Elke aanvraag tot wijziging (afschaffen, verplaatsen) aan een buurt- of voetweg opgenomen in de atlas der buurtwegen moet gebeuren met het formulier 'aanvraag wijziging buurtwegen'. De aanvraag dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor meer informatie over buurtwegen en wijzigingen aan buurtwegen, verwijzen we jou door naar de website van de provincie Oost-Vlaanderen


Samenstelling bundel voor buurtwegwijzigingen

Hoofdstuk III van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen beschrijft de procedure voor het wijzigen van buurtwegen. Het dossier wordt ingediend bij het gemeentebestuur en moet volgende documenten bevatten:

 • een verzoekschrift tot de buurtwegwijziging (omstandige motivatie;
 • een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen (in zes exemplaren) met aanduiding van de buurtwegwijziging (in voorkomend geval de vroegere wijzigingen aanduiden), waarop ook het nummer van het detailplan wordt vermeld, en waarop de buurtweg- en/of voetweggedeelten worden ingekleurd en met letters worden aangeduid. Volgende kleuren moeten verplicht worden gebruikt:
  • geel (bestaand en te behouden),
  • groen (nieuwe ligging),
  • rood (af te schaffen);

 • op het uittreksel zal een duidelijke legende worden gevoegd waarbij de gebruikte kleuren worden toegelicht; bij de buurtweg- en/of voetweggedeelten zullen de lengtes en breedtes worden aangegeven;
  de nieuwe ligging van de buurtweg- en/of voetweggedeelten moeten ondubbelzinnig vastliggen (bv. t.o.v. vaste constructies of perceelsgrenzen, indien nodig zelfs in coördinaten);
  in voorkomend geval moet ook rekening worden gehouden met de nieuwe toestand na ruilverkaveling;
 • een uittreksel uit de beschrijvende tabel van de buurtweg;
 • een uittreksel uit het kadasterplan;
 • een uittreksel uit het stratenplan of stafkaart met situering van de buurtweg;
 • eventuele andere plannen (verkavelingsplan,…);
 • fotomateriaal.