Naar inhoud

Burgmeestersconvenant voor energie en klimaat

logo

Het Burgemeestersconvenant in het kort

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken. Het is een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.

Ondertekenaars zeggen nu toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen (t.o.v. 2011) (= mitigatie) en om hun grondgebied meer weerbaar te maken tegen de klimaatverandering (= adaptatie).

Binnen de twee jaar na datum van de beslissing om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen, moet een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (Sustainable Energy Action Plan = SECAP) ingediend worden. Er wordt een nulmeting uitgevoerd die weergeeft hoeveel CO2-uitstoot door energieverbruik er is op het grondgebied van de gemeente. Hiermee weet de gemeente vanwaar die CO2 vooral komt (gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw & natuur) en via welke acties het meest CO2-winst te halen is tegen een redelijke kost.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. Via tweejaarlijkse rapporten volgt de EU op of de gemeente haar engagementen nakomt.

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Ondertussen maakt ook de provincie werk van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen en wil ze de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast streeft de provincie ook naar klimaatbestendigheid en wil ze ervoor zorgen dat de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van de provincie - zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit - maximaal worden getemperd.

De provincie ondersteunt steden en gemeenten die een ambitieus klimaatbeleid willen voeren en zo mee willen werken aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

De Provincie is officieel erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeesterconvenant en voorziet opleidingen, uitwisseling via het Oost-Vlaams netwerk Burgemeestersconvenant, voorbeelddocumenten en communicatiemateriaal. Veertien gemeenten krijgen bovendien een intensief begeleidingstraject voor de opmaak van hun actieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant.

Ondertekening van het Burgemeestersconvenant betekent:

 • profilering als toekomstgerichte voorloper-gemeente, in Vlaanderen en België, maar ook Europees;
 • een duidelijke beleidskeuze die alle collega-mandatarissen en –ambtenaren engageert voor een gericht, langlopend beleid;
 • een gemeenschappelijke focus in de vele grote en kleine duurzaamheidsacties;
 • niet van nul af aan beginnen want de gemeente doet vaak al veel;
 • een gezamenlijke vlag die, mits doordachte participatieve aanpak, de levende lokale krachten enthousiasmeert en bundelt (bedrijven, middenveld, bevolking …);
 • een voorwaarde voor het verkrijgen van bepaalde Europese subsidies;
 • terugverdien-effecten uit doordachte energie-acties;
 • objectivering van lokaal energie- en klimaatbeleid, op basis van cijfers (CO2-emissies en becijferde kosten-baten van acties);
 • tonen dat gemeenten een verschil maken en een signaal geven aan de Vlaamse overheid opdat zij de gemeenten sterker als partners zou zien in haar energiebeleid;
 • meewerken om de klimaatverandering te temperen en een duurzame toekomst te bieden voor onze kinderen, kleinkinderen en komende generaties;
 • anticiperen op Europese verplichtingen die sowieso de komende jaren op het lokaal bestuur afkomen: minder CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie, meer energie-efficiëntie en verplicht energieneutrale gebouwen voor de overheid vanaf 2019.