Naar inhoud

Vreemdelingen

 

Aankomstverklaring

Een aankomstverklaring wordt afgeleverd aan toeristen die niet in een hotel verblijven. Ze moeten zich binnen 8 dagen na aankomst melden bij de dienst Bevolking. Naast een reispaspoort - eventueel met visum - is één pasfoto nodig (zie ook 'Kwaliteitseisen pasfoto').


Algemene info – vreemdelingen

Voor alle inlichtingen over het verblijf van niet-Belgen kan je terecht bij de dienst Bevolking. Meer informatie vind je eveneens op de website van de federale overheid - dienst vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.be en op de site van het Vreemdelingenrecht - IPR .


Arbeidskaart voor vreemdelingen

Deze kaart is enkel nodig voor vreemdelingen die geen EU-onderdaan zijn en die tewerkgesteld worden.

 • Als de vreemdeling al in België is, kan hij ze zelf aanvragen bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB).
 • Een werkgever kan een arbeidskaart voor een vreemdeling die hij wil tewerkstellen aanvragen bij de Migratiedienst. De gemeente levert de kaart af. Er is één pasfoto nodig (zie ook ‘Kwaliteitseisen pasfoto’).

 Zijn vrijgesteld:

 • echtgenoten en aanverwanten van een Belg of EU-onderdaan;
 • bezitters van een vestigingsvergunning;
 • erkende vluchtelingen;
 • geregulariseerden.


Beroepskaart voor vreemdelingen ( = zelfstandigen)

Wat breng ik mee ?

 • Het is ook mogelijk om je aanvraag te doen via het gemeentebestuur : je krijgt dan het formulier mee dat ook ingevuld moet worden door de aanvrager. 
 • Het gemeentebstuur geeft advies over het uitreiken van de beroepskaart aan het ministerie van Middenstand.
 • De formulieren die je vervolgens zal ontvangen, vul je in en geef je af op de dienst Bevolking
 • Richt je aanvraag in de eerste plaats tot het ministerie van Middenstand, Kamer van Ambachten en Neringen, dienst Beroepskaarten.

Hoe vraag ik het aan

 • de documenten van het ministerie van Middenstand
 • je verblijfsvergunning

Limosa

Vanaf 1 april 2007 treedt het "Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie" (LIMOSA) in werking.
Dit systeem voert een meldingsplicht in voor de meeste vreemdelingen die tijdelijk in België komen werken als gedetacheerde werknemer, zelfstandige of stagiair.

Een buitenlandse werkgever die een werknemer tijdelijk naar België uitstuurt moet deze detachering aanmelden via de website van Limosa.
De aanmelding moet gebeuren vooraleer de werknemer in België begint te werken. Indien de gedetacheerde werknemer geen ontvangstbewijs van aanmelding kan voorleggen wanneer hij in België begint te werken, dan moet de Belgische klant dit melden bij de RSZ.

Zowel de buitenlandse werkgever als de Belgische klant kunnen beboet worden indien ze niet aan hun verplichtingen voldoen. De werknemer kan zichzelf niet aanmelden en kan ook niet worden gestraft.

Een zelfstandige die een tijdelijke activiteit in België komt uitoefenen is wel zelf verantwoordelijk voor zijn aanmelding. Indien de zelfstandige geen ontvangstbewijs van aanmelding kan voorleggen wanneer hij in België begint te werken, dan moet de Belgische klant dit melden bij de RSZ. Zowel de zelfstandige als de Belgische klant kunnen bestraft worden indien ze hun verplichtingen niet nakomen.

Stagiairs kunnen zelf zorgen voor hun voorafgaandelijke aanmelding, of dit laten doen door hun onderwijsinstelling. De stagiairs zelf zijn niet strafbaar indien ze zichzelf niet aanmelden, in tegenstelling tot de onderwijsinstelling. Belgische bedrijven die een buitenlandse stagiair tewerkstellen moeten om een bewijs van aanmelding vragen en de RSZ inlichten indien dit zou ontbreken.

Het registratiesysteem is bedoeld om fraudesystemen te ontmaskeren. Om dit te realiseren zullen in een latere fase ook de gegevens in verband met beroepskaarten, arbeidskaarten en verblijfsvergunningen aan deze databank gekoppeld worden.

Door LIMOSA is de opheffing van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten een stapje dichterbij gekomen.
De realisatie van dit systeem is immers één van de vier voorwaarden waaraan volgens de regering voldaan moet zijn alvorens de Europese grenzen volledig geopend kunnen worden.

 

Buitenlandse studenten

 •  Vreemde studenten die minder dan drie maanden in België verblijven
  • melden zich bij de dienst Bevolking
  • krijgen na voorlegging van hun nationaal paspoort en een pasfoto,
  • een aankomstverklaring geldig voor de duur van hun visum (zie ook 'Kwaliteitseisen pasfoto').

 • Vreemde studenten die meer dan drie maanden in België verblijven  
 1. krijgen als ze uit een EU-land komen, een verblijfskaart van EU-onderdaan, geldig voor één schooljaar. Ze moeten zich wel binnen acht dagen aanmelden bij de dienst Bevolking en de nodige documenten voorleggen:
  • nationaal paspoort,
  • 1 pasfoto’s (zie ook 'Kwaliteitseisen pasfoto'),
  • ziektekostenverzekering,
  • studiegetuigschrift,
  • bewijs van voldoende bestaansmiddelen of een verbintenis van tenlasteneming.    
 2. Andere vreemde studenten krijgen een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat ook geldt voor één schooljaar, als ze zich binnen acht dagen na aankomst melden bij de dienst Bevolking met de nodige documenten.


Definitieve vestiging in België

Bij definitieve vestiging in België krijg je als vreemdeling een verblijfsvergunning voor vreemdelingen. Ze is 5 jaar geldig. Bij verlies, beschadiging of vernietiging van deze identiteitskaart moet je aangifte doen bij de politie. Vervolgens kom je met het bewijs van de aangifte van verlies en twee recente pasfoto's naar de dienst Bevolking (zie ook 'Kwaliteitseisen pasfoto').
De kostprijs: € 20,00.


Kandidaat-vluchtelingen

Meld je je als kandidaat-vluchteling in België aan, dan word je ingeschreven in een wachtregister in afwachting van een beslissing over je aanvraag.


Kwaliteitseisen pasfoto

Criteria voor het aanvaarden van foto's


Recht op terugkeer / Assistance in returning

www.sefor.be


Verbintenis tot tenlasteneming


Een onderdaan van een visumplichtig land, die naar België wil komen (als toerist voor minder dan drie maanden), heeft een bewijs van tenlasteneming nodig. Alleen een Belg (of iemand die voor onbepaalde duur in België mag verblijven) kan dit formulier aanvragen bij de dienst Bevolking.

Bij de aanvraag van een verbintenis tot tenlasteneming is naam, geboorteplaats en -datum en adres van de uitgenodigde vreemdeling nodig.

De verbintenis wordt samen met een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en een kopie van zijn loonfiche of een ander bewijs van inkomsten gestuurd naar de vreemdeling in kwestie.
Die gaat met die documenten naar de Belgische vertegenwoordiging in zijn land, om een visum ‘type C’ te vragen.

Alle verblijfsvoorwaarden en statuten voor vreemdelingen vallen onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken – dienst Vreemdelingenzaken.

Download bijlage 3bis : Verbintenis tot tenlasteneming

Nuttige links :

Meer info :

 • Deze informatie is terug te vinden op : www.dofi.fgov.be

  Let op: in het gemeentehuis staat geen pasfoto-automaat! Breng dus je eigen pasfoto mee