Naar inhoud

Wat is een jeugdraad

“De jeugdraad streeft ernaar kinderen, jongeren en het jeugdwerk in de gemeente te versterken door hen actief deel te laten nemen aan en te laten participeren in het vormgeven van de gemeente en de maatschappij waarin ze leven. Via de leden (jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden) en de vertegenwoordigende rol van de jeugdraad willen we de levensomstandigheden van kinderen en jongeren als burgers van de gemeente verbeteren.” Zo luidt het heel bombastisch. Maar wat doet de jeugdraad eigenlijk?

De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan. Hij is de officiële spreekbuis van de kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. De jeugdraad bestaat uit jonge mensen die zich bekommeren om wat dat gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening over het jeugdbeleid  kenbaar maken en het jeugdbeleid mee vorm geven. Want als je een beleid uitstippelt voor kinderen en jongeren, kun je hen toch best even vragen wat zij zelf belangrijk vinden?

De jeugdraad is er dus in de eerste plaats om het (jeugd)beleid te beïnvloeden. Dat doet hij via het geven van advies over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Het gemeentebestuur is trouwens verplicht om advies te vragen aan de jeugdraad als het beslissingen wil nemen met betrekking tot jeugdbeleid (maar ze is niet verplicht om dat advies ook te volgen). De jeugdraad kan ook uit vrije wil advies geven. Zo'n adviezen kunnen gaan over subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen of fietspaden en aanplakborden.

De belangrijkste wijze van inspraak in het beleid is evenwel de inspraak in het gemeentelijk meerjarenplan.

Naast het geven van adviezen en het meeschrijven aan het gemeentelijk meerjarenplan, heeft de jeugdraad als taak het jeugdwerk, de jeugd en de kinderen te vertegenwoordigen bij diverse overleggen, verenigingen, organisaties, ... binnen en buiten de gemeente. Zo laten we de stem van kinderen, jongeren en hun verenigingen op heel wat vlakken horen!

Maar de jeugdraad komt ook zelf uit zijn kot en organiseert regelmatig activiteiten. Jaarlijks weerkerende activiteiten zijn het jeugdbewegingsontbijt en de buitenspeeldag . Andere activiteiten zijn meer tijds- en situatiegebonden zoals de verkiezingsdebatten of bepaalde cursussen.

En tot slot is de jeugdraad vooral een gezellige bende jonge gasten die al eens een pint gaan pakken of een barbecue organiseren!

De vergaderingen van de jeugdraad zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen, jong en oud, steeds wekom is. Beslissingen kunnen wel enkel genomen worden door de verkozen leden van de jeugdraad. Wil je zelf mee beslissen in het Wetterse jeugdbeleid, dan kan je je kandidatuur indienen op de jeugddienst (jeugddienst@wetteren.be).


Neem zeker ook eens een kijkje op de website van de Wetterse jeugd(raad): www.jeugdwetteren.be