Naar inhoud

Project m.e.r. screeningsnota

Wanneer een project onder één van de rubrieken van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit (vanaf p. 12) valt, kan de initiatiefnemer een project-MER opmaken, maar -en dat zal in de meeste gevallen gebeuren- hij kan er ook voor opteren om de project-m.e.r.-screeningsprocedure te doorlopen. Deze procedure wordt hier onder kort toegelicht. Een uitgebreide toelichting vindt u in de algemene handleiding project-m.e.r.-screening.

De initiatiefnemer van het bijlage III-project zal een project-m.e.r.-screeningsnota (PrMS) opmaken. Daarmee wordt een document bedoeld, waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke milieueffecten voor mens en milieu te verwachten zijn. Die PrMS dient bij de vergunningsaanvraag gevoegd te worden. Wat de opmaak van de PrMS betreft, kan de initiatiefnemer er voor kiezen om een modelformulier in te vullen, dan wel om een document in vrije stijl op te maken. In een aantal rubriekspecifieke handleidingen wordt aangegeven hoe een aantal rubrieken geïnterpreteerd moeten worden en welke effecten zulke projecten kunnen genereren.

Het komt dan toe aan de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag (hierna: ‘betrokken overheid) om te beslissen of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van en als onderdeel van de beslissing over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag. Indien de betrokken overheid beslist dat er geen project-MER opgemaakt moet worden, kan de vergunningsprocedure verder gezet worden. Indien de betrokken overheid zou beslissen dat toch een project-MER opgemaakt moet worden, dan heeft dat van rechtswege de onvolledigheid van de vergunningsaanvraag tot gevolg. In dat geval kan de initiatiefnemer er nog voor opteren om een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting in te dienen bij de dienst Mer (i.e. volgens de ontheffingsprocedure die normaal enkel voorzien is voor bijlage II-projecten). De beslissing van de dienst Mer is dan een bindende beslissing voor de bevoegde overheid i.h.k.v. de vergunningsprocedure.

Meer informatie is te vinden op de site van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.