Naar inhoud

Socio-econonomische vergunning

SEV

De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, beter bekend als de IKEA-wet, is sinds maart 2005 van kracht.
In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn werd deze wet gewijzigd. De criteria waaraan een dossier getoetst wordt, wijzigen. De richtlijn verbiedt steden en gemeenten voortaan om nog economische criteria te gebruiken.
De volledige wetgeving kan je vinden op de website van de FOD Economie.


Wanneer moet deze vergunning aangevraagd worden?
Bij de vestiging van een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel vanaf 400m² netto verkoopsoppervlakte dien je een socio-economische vergunning aan te vragen in geval van:

 • een ontwerp van nieuwbouw;
 • een ontwerp van handelsgeheel;
 • een ontwerp tot uitbreiding;
 • een ontwerp tot exploitatie in een bestaand gebouw dat niet bestemd was voor handelsactiviteit;
 • een ontwerp van een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat al voor handel wordt gebruikt.

Er bestaat ook een vereenvoudigde procedure voor de volgende gevallen:

 • voor beperkte uitbreidingen van niet meer dan 20% van de netto handelsoppervlakte en maximum 300m²;
 • voor beperkte verhuizingen: binnen een straal van maximum 1000 meter in dezelfde gemeente.

Hoe aanvragen?

 1. Aanvraag voor een volledig dossier.

De aanvraag dient in vier exemplaren op papier en één exemplaar op cd-rom gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen van de vestigingsplaats tegen afgifte van ontvangstbewijs of per aangetekende zending.

Het aanvraagdossier bestaat uit volgende documenten:

 • het invuldocument voor de vergunning;
 • een sociaal-economisch dossier;
 • liggingsplan en foto's;
 • stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest;
 • gemeentelijk plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied waar uw handelsvestiging wordt ingeplant.

    2.     Aanvraag voor een vereenvoudigd dossier.

De vereenvoudigde procedure gebeurt door indiening van een voorafgaande verklaring gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de vestigingsplaats. De verklaring wordt overgemaakt per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs.


Beoordeling dossier.
Elk aanvraagdossier wordt beoordeeld op basis van de volgende vier criteria:

 • ruimtelijke ligging van de handelsvestiging;
 • bescherming van het stedelijk milieu;
 • bescherming van de consument;
 • het respect voor de sociale wetgeving en het arbeidsrecht.

De socio-economische vergunning wordt steeds afgeleverd binnen de wettelijke voorziene termijn. Deze termijn is mee afhankelijk van de oppervlakte van het project. Voor kleine vestigingen kan de gemeente onmiddellijk een beslissing nemen. Voor grotere vestigingen moet de gemeente het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie inwinnen.