Naar inhoud
Gemeente Wetteren
 •   
 • Sitemap
 • Home
 • Terug
 • Print

Procedure tot erkenning, verplaatsing of afschaffing van een buurtweg of voetweg

Buurtwegwijzigingen kunnen slechts verantwoord zijn omwille van het algemeen nut. Vele buurtwegen hebben immers een recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Hoofdstuk III van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen beschrijft de procedure voor het wijzigen van buurtwegen. Elke aanvraag tot wijziging (afschaffen, verplaatsen) aan een buurt- of voetweg opgenomen in de atlas der buurtwegen moet gebeuren met het formulier “aanvraag wijziging buurtwegen”.

Nieuw!
De wet op de buurtwegen (artikelen 27 en 28) werd gewijzigd door het wijzigingsdecreet van 4 april 2014.
De modaliteiten voor het openbaar onderzoek ivm buurtweg(voetweg)-wijzigingen worden thans geregeld door het besluit van 20 juni 2014 van de Vlaamse Regering.
Voor elke buurtweg(voetweg)-verplaatsing is thans een rooilijnplan vereist.
De vroegere term "aanleg" van een buurtweg (voetweg) is thans "opening" [naar het Franse equivalent "ouverture"] van een buurtweg (voetweg).
De procedure tot erkenning van een weg tot buurtweg (voetweg) werd niet gewijzigd en wordt nog steeds geregeld door de artikelen 5 tot en met 10 van de buurtwegenwet.
Het rooilijnendecreet van 8 mei 2009 geldt thans enkel nog voor gewone gemeentewegen en gewestwegen.

Het aanvraagdossier wordt ingediend bij het gemeentebestuur (dienst Patrimonium en Mobiliteit) en moet volgende documenten bevatten:

 1. een verzoekschrift tot de buurtwegwijziging (grondige motivatie)
 2. een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen (in zes exemplaren) met:
  • aanduiding van de buurtwegwijziging (in voorkomend geval de vroegere wijzigingen aanduiden);
  • vermelding van het nummer van het detailplan;
  • inkleuring van de buurtweg- en/of voetweggedeelten en ze met letters aanduiden: de volgende kleuren moeten verplicht worden gebruikt: geel (bestaand en te behouden), groen (nieuwe ligging), rood (af te schaffen);
  • toevoeging van een duidelijke legende, waarbij de gebruikte kleuren worden toegelicht;
  • vermelding van de lengtes en breedtes van de buurtweg- en/of voetweggedeelten;
  • de nieuwe ligging van de buurtweg- en/of voetweggedeelten moeten ondubbelzinnig vastliggen (bv. t.o.v. vaste constructies of perceelsgrenzen, indien nodig zelfs in coördinaten);
  • in voorkomend geval moet ook rekening worden gehouden met de nieuwe toestand na ruilverkaveling;
 1. een uittreksel uit de beschrijvende tabel van de buurtweg;
 2. een uittreksel uit het kadasterplan;
 3. een uittreksel uit het stratenplan of stafkaart met situering van de buurtweg;
 4. eventuele andere plannen (verkavelingsplan…);
 5. fotomateriaal.

De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek (dit houdt in dat personen bezwaar kunnen aantekenen tegen de aanvraag). De gemeenteraad geeft advies. De bestendige deputatie van de provincie neemt de beslissing. De gemeente maakt de beslissing van de bestendige deputatie bekend aan de bevolking. Hierna is eventueel beroep bij de bevoegde Vlaamse minister mogelijk.
Info: provincie Oost-Vlaanderen - trage wegen
         Trage Wegen vzw