Naar inhoud

Belang van de trage wegen

Wandelen langs trage wegen

Langs trage wegen kan je je verplaatsen, maar trage wegen zijn ook ecologisch, cultuurhistorisch en economisch (toeristisch) belangrijk. Trage wegen, dat zijn kerkwegels, bospaden en veldwegen, holle wegen, oude spoorwegbeddingen, voet- en ruilverkavelingswegels, jaag- en dijkpaden... Steeds meer mensen zien het belang in van de trage wegen, al was het maar om met een stevige wandeling even te ontsnappen aan de stress van het dagelijks leven.

Erfgoedwaarde

Trage wegen zijn relicten van historische verbindingen. Hun geschiedenis gaat soms terug tot de Romeinse tijd. Ze vertellen ons heel wat over het vroegere wegennet. Ze zijn door mensen in de loop der tijd in het landschap aangelegd en geven dat landschap een eigen gezicht. Meer dan een eeuw geleden verplaatsten de mensen zich te voet voor woon-, werk- en dienstenverkeer en de wegeninfrastructuur was hierop afgestemd.

Trage wegen zijn getuigen van vroegere verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (“karrensporen”), van wegen die vroeger werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van vroegere trein- en tramverbindingen (voormalige beddingen).

Deze oude verbindingen verdienen bescherming als cultuurhistorisch erfgoed, net zoals gebouwen. Hun oorspronkelijke benaming verwijst soms naar historische anekdotes of weetjes. Ook de immateriële erfgoedwaarde van trage wegen is dus niet te onderschatten. Het gaat immers om ons collectieve geheugen.

Mobiliteit

Binnen het huidige mobiliteitsbeleid wordt nog meer dan in het verleden aandacht geschonken aan de voetganger. Het gebruik van het openbaar vervoer en/of de fiets wordt in vele gevallen gecombineerd met korte verplaatsingen te voet.

De gerichte aanpassing van de openbare ruimte in functie van de voetgangers, biedt een heleboel sociale meerwaarden. Kinderen gaan samen naar school, oudere mensen ontmoeten elkaar terug op straat. Te voet gaan biedt m.a.w. meer mogelijkheden voor sociale contacten. Voetgangersvriendelijke wegen nodigen uit tot kuieren en wandelen.

Het trage wegennetwerk zorgt o.a. voor autovrije verbindingen

  • van woonkernen naar natuur;
  • van woonkernen naar school;
  • tussen diverse woonkernen;
  • tussen de 'natuur- en cultuurhistorische' bezienswaardigheden;
  • naar naburige gemeenten.

Natuur en leefomgeving

Luchtverontreiniging en geurhinder door het gemotoriseerde verkeer vermindert onze levenskwaliteit. Verharde wegen worden vaak aangelegd ten koste van prachtige groene gebieden. Het gebruik van trage wegen kan deze schade aan natuur en milieu verminderen.

Het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) wil de kleine landschapselementen in heel de gemeente behouden en versterken. De kleine landschapselementen - bomenrijen, knotwilgen, hagen - verbinden natuurgebieden met elkaar. De trage wegen in het buitengebied zijn vaak afgelijnd met deze kleine landschapselementen. De herwaardering van de trage wegen leidt dan ook tot het behoud én het heraanplanten van kleine landschapselementen.