Naar inhoud

d' Heide

d' Heide is 2 ha, 13 are en 50 ca groot en ligt nabij de Braektestraat, tegen de grens met Serskamp. Volgens het gewestplan ligt het reservaat in een landelijk gebied; het aanpalende Serskampbos is op het gewestplan Dendermonde aangeduid als natuurgebied. Volgens de biologische waarderingskaart is de Boskant biologisch waardevol.

De Wielewaal, afdeling Scheldeland, kocht het gebied aan eind 1993. Het bestond toen uit een populierenaanplant en een hooiland. Midden in het gebied lagen twee ondiepe vlasroten.

In 1996 werden de populieren gekapt en keurde Aminal, de administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting, het natuurontwikkelingsproject goed.

Het resterende kruinhout van de populieren werd verbrand en een autowrak verwijderd. De vlasroten werden uitgediept en een gracht, waarlangs het terrein afwaterde, werd gedicht, zodat het waterpeil kon stijgen.

De resultaten van al deze inspanningen mogen gezien worden. In het voor- en najaar vertoeven vele steltlopers en watervogels langs de modderige oevers van de vijvers. Wilde eenden en meerkoeten broeden er, naast tal van kleinere vogelsoorten.

Spectaculair zijn de veranderingen in de vegetatie. In het voorjaar wordt het hele oppervlak tussen de vijvers bedekt met een prachtig wit tapijt van waterranonkel. Ook waterviolier, sterrenkroos en tandzaad bloeien er.

Tijdens de zomer leven er 15 soorten libellen. Dit wijst erop dat de omgeving nog een grote biologische rijkdom bezit en dat het reservaat de gelegenheid biedt aan een aantal bedreigde soorten om zich te handhaven. Het reservaat zal allicht in de komende jaren verder ontwikkelen tot een rijke en stabiele biotoop waarin hooiland, water, moeras en bos samen een prachtig stuk natuur vormen.

Dankzij een doelgericht beheersplan evolueert d' Heide ook naar een amfibieënreservaat. In de oude vlasroten leeft de bijzonder zeldzame kamsalamander samen met drie andere soorten: de kleine watersalamander, de vinpootsalamander en de alpenwatersalamander.

Daarnaast dienen de vlasroten ook nog als paaiplaats van de gewone pad, de bruine en de groene kikker. In de omgeving van het reservaat komt verder nog de vuursalamander voor.

Ook aan de toekomst wordt gedacht. De aanplanting van knotwilgen zal de biologische diversiteit doen toenemen.

Het beheer is nu in handen van Natuurpunt vzw.