Naar inhoud

Regelgeving zonevreemde woningen en andere constructies

Rode Hoeve

Om de ruimte te ordenen werden ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg, zoals de gewestplannen opgemaakt. Op deze gewestplannen wordt onder andere vastgelegd waar de woonzones liggen en waar dus in principe gebouwd kan worden om er te gaan wonen. Ook liggen de gebieden vast waar terreinen voor de industrie nodig zijn, welke geschikt zijn voor landbouw of recreatie en welke men wenst te behouden als groengebied.

Als een gebouw ligt in een zone waar het niet thuishoort, wordt het "zonevreemd" genoemd.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat volgende definitie van een zonevreemde constructie: hetzij een constructie die niet beantwoordt aan de voor het perceel geldende bestemmingsvoorschriften en die niet gelegen is binnen een niet-vervallen verkaveling, hetzij een constructie die gelegen is in een reservatiestrook en die niet behoort tot de nutswerken waarvoor de reservatiestrook is afgebakend.

Een aantal voorbeelden zijn een oud fort in natuurgebied, een kasteel in natuurgebied, een woning in landbouwgebied, ...

Meestal bestonden deze gebouwen vooraleer de verschillende bestemmingen op de plannen van aanleg werden vastgelegd. Zonevreemd is dus iets totaal anders als "illegaal". Illegale gebouwen zijn gebouwen, opgericht zonder stedenbouwkundige vergunning. De meeste zonevreemde woningen en gebouwen zijn volledig wettelijk, legaal, tot stand gekomen. Ze zijn niet illegaal.

Opgelet: heeft u een lot in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. U valt dan dus niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen. U kunt bouwen, verbouwen en herbouwen, mits u de verkavelingsvoorschriften respecteert.

Opgelet: ook een woning in woonuitbreidingsgebied is niet zonevreemd.Via deze link komt u meer te weten betreffende de regelgeving omtrent zonevreemde woningen en zonevreemde constructies