Naar inhoud

Vlaamse Codex

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en handhaving. Die vernieuwingen beogen vooral vereenvoudigde en transparantere procedures en een grotere rechtszekerheid voor burgers en lokale besturen.

De Codex trad in werking op 1 september 2009.

De Codex is inmiddels gewijzigd:

  • bij decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (B.S. 3/7/2009)

  • bij decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (B.S. 30/12/2009)

  • bij decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (B.S. 29/1/2010)

  • Op 8 juli 2010 heeft het Vlaams Parlement een voorstel tot wijzigingsdecreet aangenomen en naar de Vlaamse Regering gestuurd voor bekrachtiging en afkondiging.

 

Download hier de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening