Naar inhoud

Conformiteitsattest

Wat?
Vooraleer een woning mag verhuurd worden, dient het aan een aantal minimale vereisten inzake kwaliteit te voldoen.  Een conformiteitsattest bevestigt dat de huurwoning aan deze eisen voldoet.  Het wordt afgeleverd door de burgemeester.  Een conformiteitsattest kan enkel door de verhuurder aangevraagd worden.

Waarom?
Een conformiteitsattest bevestigt dat de woning aan de kwaliteitseisen voldoet.
Het is echter geen huurvergunning en dient dan ook niet verplicht aangevraagd te worden. 

Voor welke woningen?
Alle woningen kunnen een conformiteitsattest krijgen.  

Procedure
Aanvraag:
Een conformiteitsattest moet schriftelijk aangevraagd worden.  De formulieren hiervoor kan je in bijlage downloaden.  De aanvraag is pas ontvankelijk indien de volgende zaken zijn bijgevoegd: 
  • een bewijs van betaling;
  • een recent keuringsattest van de centrale verwarming in gebruik: u bent verplicht om uw bestaande verwarmingsinstallatie jaarlijks of tweejaarlijks te laten onderhouden, afhankelijk van het type installatie;
  • Indien het verwarmingstoestel ouder is dan 15 jaar vragen wij het attest op van een verwarmingsaudit;
  • indien de woning ouder is dan 25 jaar vraagt men het keuringsattest op van de elektrische installatie;
  • een schema van de woning, met aanduiding van de functie van elk lokaal;
Woningonderzoek:
Na ontvangst van de aanvraag, voert een medewerker van de gemeentelijke dienst wonen een onderzoek uit ter plaatse aan de hand van criteria die opgesteld werden door het Vlaams Gewest.  Hierbij gaat men onder andere de staat van de muren, vloeren, plafonds, elektriciteit, sanitair, verlichting, verluchting, toegankelijkheid, stabiliteit, aanwezigheid van rookmelders... onder de loep nemen.   Daarnaast vermeld het attest ook de maximale toegestane woningbezetting.  

Uitspraak burgemeester:
De wetgeving voorziet dat de burgemeester binnen de 60 dagen na aanvraag (data ontvangst volledig dossier op Dienst wonen) een conformiteitsattest moet afleveren of weigeren.  Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn of de verhuurder gaat niet akkoord met de weigering, moet de aanvrager gewezen worden op de mogelijkheid om een nieuw onderzoek aan te vragen. Deze aanvraag moet gebeuren bij de gewestelijk ambtenaar van Wonen-Vlaanderen en dit binnen de 30 dagen na weigering of verstrijken van beslissingstermijn.

Bij negatief resultaat (de woning scoort minstens 15 strafpunten) krijgt de verhuurder een brief, waarin de tekortkomingen vermeld worden.  De eigenaar/verhuurder is dan verplicht binnen een gestelde periode de nodige renovatiewerken te verrichten, zoniet worden er door de gemeente verdere stappen ondernomen.

Bij positief resultaat (de woning scoort minder dan 15 strafpunten), krijgt de verhuurder een brief waarin de toekenning van het attest gemeld wordt.  

Wat kost het?
Je betaalt voor een conformiteitsattest een retributie.  Deze bedraagt € 62,50 per woning.

Geldigheidsduur attest?
In principe blijft het attest 10 jaar geldig, tenzij het vervalt van rechtswege of door intrekking.  Van verval van rechtswege is sprake wanneer een besluit van de burgemeester de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning vaststelt of indien er structurele werken werden uitgevoerd.  Dit gebeurt op basis van een woningonderzoek van een gewestelijke ambtenaar.  Intrekking van het attest vereist een uitdrukkelijke formele beslissing, die wordt getroffen wanneer de woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen.  

Opheffen van een besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring
Een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring kan enkel nog opgeheven worden na het verkrijgen van een conformiteitsattest.

Wetgeving
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals nadien gewijzigd, inzonderheid op Titel III, hoofdstuk III.Download