Naar inhoud

Renovatieovereenkomst

Wat is de renovatieovereenkomst?

Wie geld leent aan een (klein)kind of familielid of aan een vriend(in) die, een onroerend goed wil renoveren ( om er zelf in te gaan wonen), dat een beperkte tijd als leegstaand of verwaarloosd of als een ongeschikte of onbewoonbare woning geregistreerd is, kan een belastingvermindering krijgen zolang de gerenoveerde woning bewoond blijft door de ontlener en de lening loopt.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten?

De belastingvermindering bedraagt maximaal € 625 per jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats heeft.

Hoe wordt de belastingvermindering berekend?

Ze bedraagt 2,5% op het ontleende bedrag tot € 25 000 en wordt berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar (jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar) opgenomen zijn.

Wat zijn de voordelen voor de kredietnemer van de renovatieovereenkomst?

De kredietnemer verkrijgt een goedkope lening waaraan buiten de eventuele intresten geen kosten verbonden zijn.  Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien genieten van een vermindering van € 30 000 van de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen.

Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden om van de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten te kunnen genieten?

1) Het gebouw moet op het ogenblik van het sluiten van de renovatieovereenkomst opgenomen zijn in een of meer van volgende registers of lijsten: 

-het leegstandsregister dat beheerd wordt door de gemeente en tot 31 december 2009 door Wonen Vlaanderen; 
-de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, die beheerd wordt door RO-Vlaanderen; 
-de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen, die beheerd worden door Wonen Vlaanderen. 

De gegevens over die lijsten zijn beschikbaar bij de dienst huisvesting van de gemeente. 

2) Als het goed op de datum van de overeenkomst langer dan 4 jaar opgenomen is in voorgaande registers of lijsten, komt het niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering. 

3) Het gebouw moet na de renovatie voor een periode van minimaal 8 jaar dienen als hoofdverblijfplaats van ten minste een van de kredietnemers. 

4) De duur van de renovatieovereenkomst mag maximaal 30 jaar bedragen. 

5) De kredietgever mag noch in de periode van 5 jaar voor het sluiten van de renovatieovereenkomst, noch tijdens de duurtijd van de overeenkomst zakelijke rechten (vb. eigendom of vruchtgebruik) hebben op het gebouw. 

6) Als er voor de lening interesten bedongen worden, mag de rentevoet niet meer bedragen dan de referentierentevoet die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst hanteerde voor haar leningen aan particulieren die een woning kopen of renoveren. Een overzicht van de toepasselijke maximale rentevoet over de jongste zes maanden vind je op deze pagina op de website van de VMSW.

7) Gedurende de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst. De kredietnemer mag tijdens de looptijd van de overeenkomst noch kredietgever noch kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst. 

8) Zowel de kredietgever als de kredietnemer moeten natuurlijke personen zijn (geen vennootschappen of verenigingen).

Wat moet je doen om de belastingvermindering voor de renovatieovereenkomst te verkrijgen?

1) een renovatieovereenkomst opstellen aan de hand van het modelformulier en laten ondertekenen door kredietgever en kredietnemer. 
2) de ondertekende overeenkomst binnen 45 dagen na de datum ervan: 

- OF opsturen per aangetekende brief naar Wonen Vlaanderen Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
- OF afgeven op het volgende adres tegen ontvangstbewijs: Wonen Vlaanderen, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
- (in de toekomst zal ook een elektronisch aangetekende zending naar renovatieovereenkomst@rwo.vlaanderen.be mogelijk worden maar deze functionaliteit is nog niet operationeel). 

Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat aan de gestelde voorwaarden voldaan is, worden zowel kredietnemer als kredietgever op de hoogte gebracht. De kredietgever krijgt in dat geval ook het registratienummer van de renovatieovereenkomst.
Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat niet aan de voorwaarden voldaan is, wordt alleen de kredietgever daarvan op de hoogte gebracht. Hij kan dan eventueel een bezwaar indienen, waarna de administrateur-generaal van Wonen Vlaanderen binnen 30 dagen een beslissing zal nemen over de registratie.. 

3) aan de hand van het gekregen registratienummer Wonen Vlaanderen op de hoogte brengen van:

a) de data waarop de renovatiewerkzaamheden gestart en voltooid zijn; 
b) de datum en het bedrag van elke kapitaalsopname door de kredietnemer; 
c) de datum waarop het onroerend goed als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer in gebruik wordt genomen.

Hoe kan je de belastingsvermindering voor de renovatieovereenkomst effectief genieten?

Vóór 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin Wonen Vlaanderen in kennis is gesteld van de ingebruikname van de woning als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer, bezorgt Wonen Vlaanderen aan de kredietgever het eerste attest van belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. 
Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering vult de kredietgever op zijn aangifteformulier in de personenbelasting de vereiste gegevens aan en voegt er het attest bij dat hij van Wonen Vlaanderen ontvangen heeft. Mocht u hulp nodig hebben tijdens het invullen van uw aangifteformulier, neemt u het best contact op met het call center van financiën op het nummer: 0257/257.57.
Vervolgens bezorgt Wonen Vlaanderen voor 31 mei van elk aanslagjaar een nieuw attest zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats blijft bewonen binnen de looptijd van de renovatieovereenkomst.