Naar inhoud

Gemeentelijk natuur- en ontwikkelingsplan (GNOP)

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) is het basisdocument van het gemeentelijk natuurbeleid op korte en middellange termijn.

Het GNOP bevat:

  • een inventaris, die alle natuurlijke elementen in de gemeente in kaart brengt;
  • een knelpuntenanalyse, die aantoont waardoor deze natuurlijke elementen worden bedreigd;
  • een doelstellingennota, die de beleidslijnen voor natuurbehoud en -ontwikkeling vertaalt;
  • een actieprogramma, dat alle concrete initiatieven bevat.

De uitvoering, timing en de budgetten komen hierin ook aan bod. Het Natuurdecreet bepaalt o.m. dat de gemeenten op deze manier moeten waken over de verbinding tussen grotere natuurgebieden en de kleine landschapselementen zoals bv. hagen, knotbomen en poelen. Daarom werden verschillende aanmoedigingspremies voor de burgers uitgewerkt (zie subsidies).

Reeds uitgevoerd:

  • opmaak van een Subsidiereglement  voor de aanplant en het onderhoud van knotbomen, de aanleg van een hoogstamboomgaard, de heraanleg en het onderhoud van een veedrinkpoel, de aanplant van kleine landschapselementen, de aanleg van een groendak; het behoud van bewoonde zwaluwnesten;
  • de herinrichting van een populierenbos tot educatief Essen-Elzenbos (Noordlaan);
  • de educatieve inrichting van de wachtbekkens Herdershoek en Schalmdries (Molenbeekpad);
  • aankoop en educatief natuurbeheer van een hooiland;

Van het GNOP is geen online versie beschikbaar. Als je inzage wilt in het GNOP, kan je je wenden tot de dienst Leefmilieu.