Naar inhoud

Milieuvergunningen en -meldingen

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de ‘omgevingsvergunning’. Het Vlaamse Gewest en de provincie gaan onmiddellijk van start met die omgevingsvergunning. De gemeente Wetteren kreeg, net als de meeste andere Vlaamse gemeenten, uitstel tot 1 juni 2017. Dit betekent dat je tot en met 31 mei 2017 nog milieuvergunningsaanvragen kan indienen en vanaf 1 juni 2017 omgevingsvergunningsaanvragen.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse je bedrijf of activiteit behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van je bedrijf of activiteit voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

De klasse bepaalt het verloop en de duur van de milieuvergunningsprocedure:

  • Klasse 1 inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij de bestendige deputatie;
  • Klasse 2 inrichtingen bij het college van burgemeester en schepenen;
  • Klasse 3 inrichtingen dienen te worden gemeld aan het college van burgemeester en schepenen.

De indelingslijst (bijlage VLAREM I) kan geraadpleegd worden op www.emis.vito.be (via Vlaamse Navigator Milieuwetgeving).

De milieuvergunning is gekoppeld aan de bouwvergunning, dit wil zeggen dat de bouwwerken niet kunnen gestart worden zolang beide vergunningen niet in orde zijn.

Ondernemingen die over geen enkele vergunning of melding beschikken, moeten onmiddellijk het nodige doen om zich te regulariseren. Zeer vaak zal blijken dat de oude vergunningen ontoereikend zijn en dat bijgevolg een regularisatie nodig is.

Een milieuvergunning (klasse 1 of 2) of aktename (klasse 3) staat op naam, maar kan worden overgedragen op nieuwe exploitanten. Het volstaat daarbij om de overname ten laatste 10 dagen voor de wettelijke overdracht te melden via een meldingsformulier.

Stopzetting van één of meerdere activiteiten van een bedrijf dient ook gemeld te worden aan het gemeentebestuur.

Voor een vergunning die ten einde loopt, moet tijdig een verlenging worden aangevraagd, en dit tussen de 18de en 12de maand vóór het verstrijken van de vergunning.

Het aanvraagformulier voor een milieuvergunningen klasse 1 en 2 en voor een melding klasse 3 kan hier downloaden.

Met de milieuvergunningenwegwijzer kan je zelf bepalen of je een milieuvergunning of melding nodig hebt, en zo ja, welke milieuvergunning en waarvoor. Start hier de toepassing.

Via het digitale eMIL-loket, kunt u uw aanvraag of melding online voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Heb je na het doorlopen van de milieuvergunningenwegwijzer nog vragen, dan kan je een afspraak maken met de milieuambtenaar op het telefoonnummer 09 369 00 50.