Naar inhoud

Nieuws

Uitgebreide zone 30 in Wetteren

zone 30

Meer verkeersveiligheid in het algemeen en extra aandacht voor fietsers, voetgangers en bewoners, dat is het doel van de invoering van de zone 30 in het volledige centrum van Wetteren. Lees verder en kom te weten waarom dit zo belangrijk is, en over welk gebied het precies gaat.

 

Dit centrumgebied bevindt zich tussen de Koning Astridlaan, de spoorlijn, de Achttien Augustuslaan en de Schelde. Ten westen van de Koning Astridlaan werd de bestaande zone 30 in de schoolomgeving nu uitgebreid naar de volledige woonomgeving.

Ook ten zuiden van de spoorlijn werd de zone 30 verruimd met toevoeging van het gebied tussen de spoorlijn, de Acaciastraat – Zuidlaan en de Herdershoekstraat.

Hieronder kan u een kaart raadplegen met de afbakening van de zone 30.

De zone 30 wordt aangeduid met verkeersborden en wegmarkeringen aan het begin en einde van de zone. De verkeersborden worden niet herhaald in elke straat.

Een straat dient niet alleen om je te verplaatsen, maar is ook een woongebied. Auto’s die 30 km/u rijden maken beduidend minder lawaai dan auto’s met een snelheid van 50 km/u.              
De zone 30 is ingevoerd in het centrum, een omgeving waar iedereen (elke weggebruiker) zich veilig moet kunnen bewegen en waar het prettig wonen, wandelen en fietsen is.     
Met de uitbreiding van de zone 30 kiest het gemeentebestuur voor meer verkeersveiligheid, minder lawaaihinder en een aangename leefomgeving in het centrum. In een tweede fase zullen ook andere woonzones buiten het centrum aan bod komen voor een zone 30.


SNELHEIDSCONTROLES ZONE 30

Omdat in 1 op de 3 letselongevallen snelheid aan de oorzaak ligt, zullen vanaf nu extra snelheidscontroles worden uitgevoerd in de zone 30. Er zal wekelijks worden geflitst in straten die behoren tot de zone 30.

Hieromtrent zal een doorgedreven sensibiliseringscampagne worden gevoerd door gemeente en politie. De preventieve snelheidsmeters en lichtkranten zullen worden ingezet en ook via de website en sociale media zullen gemeente en politie communiceren. Ook via ‘DePolitieApp’ (zowel android als iOS) zullen deze snelheidsacties nu en dan worden aangekondigd.

Snelheidsovertredingen worden vanaf een bepaalde snelheid progressief beboet. Hoe meer gevaar men veroorzaakt, hoe zwaarder de straf.

In de bebouwde kom, schoolomgevingen, zones 30, erven of woonerven:       

  • 1 - 10 km/u te snel: onmiddellijke inning van € 53          
  • 11 - 30 km/u te snel: onmiddellijke inning van € 53 + € 11 per bijkomende km/u te snel              
  • > 30 km/u te snel: onmiddellijke intrekking rijbewijs 15 dagen + verwijzing naar de rechtbank (boete + verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar).


WAAROM ZONE 30 ?

Overdreven of onaangepaste snelheid speelt in ongeveer 1 op 3 letselongevallen een doorslaggevende rol volgens het VIAS Institute (vroegere BIVV). Als belangrijkste ongevalsoorzaak heeft snelheid ook een grote invloed op de ernst van de ongevallen.

Een daling van de gemiddelde snelheid met 5 km/u zou het aantal letselongevallen met 15% verminderen en het aantal verkeersdoden met 25% doen afnemen.          
Het sterftecijfer bij inzittenden van een wagen die met 90 km/u in een ongeval betrokken raakt, is 3 keer hoger dan bij een ongeval met 30 km/u.

Hoe trager men rijdt, hoe breder het gezichtsveld, en hoe beter kan worden gereageerd op onverwachte hindernissen. Hoe sneller men rijdt, hoe kleiner het gezichtsveld; een automobilist die 130 km/u rijdt heeft een gezichtsveld van amper 30 graden. Dit noemt men het “tunneleffect”.

Snelheid heeft ook een rechtstreekse invloed op de veiligheid van zwakke weggebruikers:

  • een aanrijding met 30 km/u kost het leven aan 1 op 10 voetgangers ;
  • een aanrijding met 50 km/u kost het leven aan 5 op 10 voetgangers ;
  • een aanrijding met 80 km/u kost het leven aan 9 op 10 voetgangers.


De resultaten van alle snelheidscontroles worden steeds per maand gepubliceerd op de website van de lokale politie: http://www.lokalepolitie.be/5438/snelheidscontroles.html en ook gecommuniceerd via sociale media (facebook, twitter en ‘DePolitieApp’).

Voor vragen omtrent uw onmiddellijke inningen kan u terecht bij www.verkeersboeten.be

 

Download: Kaart zone 30

Datum van het bericht: 28-09-2018