Naar inhoud

Nieuws

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

kaart

Van 16 augustus tot en met 16 oktober kan je de nota inkijken rond de Programmatische Aanpak Stikstof, en je opmerkingen doorgeven.
De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.mervlaanderen.be (lopende inspraakprocedures), of na afspraak digitaal inkijken in het gemeentehuis, Rode Heuvel 1 te Wetteren. De papieren versie kan u raadplegen in het provinciehuis.

Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen, bij voorkeur via het inspraakformulier op de website www.mervlaanderen.be doorgeven. U kan deze ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be of per brief aan de gemeente of aan de dienst Milieueffectrapportage-beheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Datum van het bericht: 01-08-2018