Naar inhoud

Nieuws

Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling van het Natura 2000 - programma

logo

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.

Het Vlaamse Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren.

Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma kunt u digitaal raadplegen via volgende link: www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.
Het beschrijft daartoe de te behalen doelen en hiervoor uit te voeren taakstellingen en acties, zoals het optimaliseren van het instrumentarium en de wetgeving, het opstellen van managementplannen Natura 2000 en soortenbeschermingsprogramma’s, projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu en de opvolging via monitoring. Het Natura 2000-programma biedt hiermee het overzicht van hoe Vlaanderen resultaatgericht met partners en sectoren samenwerkt om de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in te vullen en dat telkens voor een planperiode van zes jaar.

Openbaar onderzoek
Iedereen (geïnteresseerde burgers, belangenorganisaties, openbare besturen …) kan tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen en/of bezwaren indienen bij het voorlopig vastgestelde Vlaams Natura 2000-programma. Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot uiterlijk 7 mei 2017.

De bezwaarschriften met uw opmerkingen over het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma dien je bij voorkeur in via het online formulier. Dit vergemakkelijkt immers aanzienlijk de verwerking. Wanneer je je bezwaarschrift bevestigt in het e-loket, krijg je meteen een ontvangstmelding per e-mail.

Je kan je bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Daartoe gebruik je bij voorkeur het voorziene formulier. Het volstaat dit formulier in te vullen en aangetekend te versturen naar: Vlaamse Regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Datum van het bericht: 20-03-2017