Naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden www.WETTEREN.be

Het gemeentebestuur van Wetteren biedt je deze website (www.wetteren.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder ‘informatie’ verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken. 


1. Aansprakelijkheid

De gemeente Wetteren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Wens je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling, over de juridisch correcte teksten te beschikken, dan kan je die schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren.

Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.


2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het gemeentewapen - zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Wetteren of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Wetteren hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Wetteren en de websiteleverancier LCP N.V. uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het college van burgemeester en schepenen, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren. Het college kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het gemeentebestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.


 

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Wetteren controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het gemeentebestuur van Wetteren aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt en waarnaar de site van het gemeentebestuur van Wetteren verwijst.


 

4. Bescherming van de persoonsgegevens

Gemeente Wetteren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen wij u op een heldere en transparante manier informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan. Gemeente Wetteren doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Doeleinden en verwerkingsgronden Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald doen wij dit enkel: ? om een wettelijke verplichting na te komen ? voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur ? voor de uitvoering van een overeenkomst met jou ? om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden ? wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven Proportionaliteit Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. Doorgifte Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader. Wij geven alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie. Openbaarheid Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf. Bewaring Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd. Rechten Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving: ? recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen ? recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren ? recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens ? recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken. Je kunt je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult je identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren. Nieuwsbrieven Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. Je ontvangt deze als je hierop inschreef of gekend bent als klant van één van deze diensten. Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. Beeldmateriaal Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen. Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen van tevoren om je toestemming vragen. Contactgegevens Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar helpdesk@wetteren.be of per brief naar College van burgemeester en schepenen, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren. Onze functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of op Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Historiek aanpassingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.